Communicatie

Kinderdagverblijf Zoet kan niet bestaan zonder ouders/verzorgers. Zij vertrouwen hun kind aan ons toe. Wij vinden het heel belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers is. Dat doen we onder andere op de volgende manieren:

  • Tijdens de breng- en haalmomenten hebben ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kort zaken met betrekking tot voeding, ziekte, gedrag van het kind te bespreken
  • Wanneer er meer tijd nodig is om zaken te bespreken maken we een afspraak voor een uitgebreider gesprek
  • Via een overdrachtsschriftje (bij kinderen tot 1 jaar oud) worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht over hoe het kind de dag heeft doorgebracht. Vanaf 1 jaar worden de bijzonderheden bijgehouden in een dagstaat
  • Minimaal een keer per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek over het welbevinden van het kind
  • Ouders/verzorgers worden via de app regelmatig op de hoogte gehouden over hoe het met het kind gaat

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Zoet beschikt over een oudercommissie. Deze heeft als doel: de belangen van de kinderen en ouders/verzorgers behartigen. Ze denken mee om zo de kwaliteit te verhogen en zijn een brug tussen ouders/verzorgers en ons als kinderdagverblijf. Ongeveer vier maal per jaar is er een oudercommissie-vergadering. Hier is er ruimte om vragen te stellen, problemen te bespreken en advies te geven. Bij deze vergaderingen zijn overigens alle ouders/verzorgers van harte welkom. Verder helpen de oudercommissie-leden bij het organiseren en begeleiden van allerlei grotere activiteiten op het kinderdagverblijf.

 

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de oudercommissie?

U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden: [email protected]

Klachtenregeling

Dagelijks doen de werknemers van Kinderdagverblijf Zoet hun uiterste best om kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat ouders/verzorgers toch niet tevreden zijn. Dat horen wij dan graag.

Kinderdagverblijf Zoet heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Jaarlijks registreren en inventariseren wij alle eventuele klachten en aanbevelingen. Met de daaruit volgende verbeteracties kunnen wij structureel onze dienstverlening verbeteren.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunnen ouders/verzorgers zich met hun klacht wenden tot de Geschillencommissie.  In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op de locatie.