Welbevinden kind/ontwikkeling kind

Het welbevinden van het kind is de voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Wij vinden het dan ook belangrijk om dit te volgen en te toetsen. Hierbij kijken we naar de volgende zaken:

  • of het kind zich veilig en prettig voelt bij ons
  • hoe het kind zich in ons pedagogisch klimaat ontwikkelt
  • hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten cq verbeteren van het welbevinden van het kind

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die het kind regelmatig ziet en goed kent. Door het mentorschap is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een aantal kinderen echt goed te leren kennen. Zo kunnen we beter inspringen op de behoeften van de kinderen. De mentor bespreekt periodiek, minimaal 1 keer per jaar, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Dit wordt gedaan aan de hand van het kindvolgsysteem van Kiki. Tevens is de mentor het aanspreekpunt van ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Met behulp van observatielijsten kunnen wij de competenties en vaardigheden van de kinderen in kaart brengen. Deze observatielijsten bevatten de volgende onderdelen:

  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Taal/spraak ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling

Dit kindvolgsysteem heeft een positieve kijk op kinderen, je gaat uit van wat het kind al kan. Daar waar nog geen kruisje is gezet, mag het kind onder begeleiding nog meer mee oefenen.

Mocht er tussentijds eerder behoefte zijn aan een gesprek zowel van ouders/verzorgers als van onze kant, dan zal in een eerder stadium een gesprek gepland worden.