Kwaliteit

Kinderdagverblijf Zoet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn in de wet. Zo zijn er voorwaarden aan de groepsgrootte, groepssamenstelling  en het pedagogisch klimaat in de kinderopvang. Ook moeten medewerkers in de kinderopvang de juiste diploma’s hebben en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Elk jaar wordt het dagverblijf geinspecteerd door de GGD in opdracht van de gemeente.

Tijdens de inspectie is een belangrijk onderdeel de beoordeling van  hoe we invulling geven aan de vier basisdoelen in de opvoeding van kinderen. Deze zijn:

  • Het bieden van emotionele veiligheid: Een veilige basis creëren, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door deze geborgenheid zal het kind zich goed kunnen ontwikkelen.
  • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie: Hiermee wordt gedoeld op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei soorten problemen op de juiste manier aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  • Het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie: Hieronder valt een heel scala aan sociale vaardigheden, zoals het meeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, samen delen met andere kinderen, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten met andere kinderen. Juist bij de kinderopvang kunnen we kinderen extra sociale ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden.
  • Het meegeven van waarden en normen: Kinderen moeten de kans krijgen om waarden en normen te leren, de ‘cultuur’ eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

Veiligheid/gezondheid

Kinderdagverblijf Zoet vangt kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang.

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is.
De pedagogisch medewerkers oefenen ‘veilig gedrag’ met de kinderen. Veel herhalen is nodig. Toch zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken en regels houden. Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige en gezonde omgeving van groot belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid/gezondheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

De Wet kinderopvang, richtlijnen van brandweer en gemeente en de GGD geven hier een duidelijk kader voor aan. We maken daarnaast gebruik van de risico-inventarisatie en protocollen m.b.t. veiligheid en gezondheid. Hoe hier vorm aan gegeven wordt is te lezen in ons Gezondheids- en veiligheidsplan.

Het volledige plan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.